Sätt och möjligheter för lärande – Fördjupning

Anvisningar

Du kan fördjupa ditt kunnande genom att gå vidare såhär: 

Inom temat  Att lära sig i arbetslivet eller i arbetslivsnära lärmiljöer 

 1. bekanta dig med annat material (bl.a.källorna på denna sida, lag om yrkesutbildning 531/2017) efter att du har tittat på minivideorna 
 2. gör en SWOT – ”jag som som den som möjöliggör och handleder arbetslivsnära -> och därefter 
 3. sammanställer tillsammas i er arbetsgemenskap, utgående från de individuella SWOT-analyserna, en gemensam strategisk SWOT -analys. Sammanför teman om Yrkesläraren och studerande med varandra, likaså den yrkespedagogiken med arbetslivsförankring. Detta som underlag för ert utvecklingsarbete de närmaste 5 åren. 
 4. sammanfatta avslutningsvis vad utvecklingen förutsätter av: 
 • verksamhetsmiljön 
 • ledarskapet 
 • kolleger och kollegiet 
 • av dig som yrkeslärare  

Mål för kunnandet:

 • Kan reflektera över och utveckla sitt lärarskap utgående från en kompetensbaserad yrkesutbildning
 • Har färdighet i att handleda och undervisa i mångsidiga och arbetslivsnära lärmiljöer
 • Vägleder den studerande på ett yrkespedagogiskt motiverat sätt till självstyrning
 • Stöder den studerande i att uppnå och utvärdera målen i PUK:ken
 • Är medveten om, identifierar och utnyttjar mångsidigt möjligheter och metoder för att förvärva och påvisa kunnande
 • Möjliggör mångsidiga och omfattande lärprocesser utgående från examensgrunderna
 • Agerar i och utvecklar mångsidiga och arbetslivsförankrade lärmiljöer och nätverk
 • Agerar studerandecentrerad och arbetsplatsorienterat i planering och genomförandet av PUK:en (utgående från arbetsplatsernas grunduppgifter och behov

Utveckla ditt kunnande:

SWOT och strategiskt kollegial SWOT
SWOT-analys (individuell)

Strategisk kollegial SWOT –analys

 1. Börja med att sammanfatta de individuella analyserna i cellerna längst upp och längst till vänster
 2. Därefter reflektera tillsammans 
  • över styrkor i förhållande till möjligheter – vilka utvecklingsmöjligheter ger era styrkor?
  • över svagheter i förhållande till möjligheter – vilka möjligheter finns för att hantera och utveckla svagheterna?
  • över styrkor i förhållande till hot – hur utnyttja styrkorna för att hantera hoten?
  • över svagheter i förhållande till hoten – hur undvika framtida krissituationer?

Sammanfattning; vad förutsätter förändingen av

 • verksamhetsmiljön (utbildningsanordnaren och arbetslivet)
 • ledarskapet
 • kollegerna
 • av dig som yrkeslärare

Observera! Om det i yrkesläroanstalten finns intresse , kan Yrkesakademin i Österbotten och yrkeslärarutbildningen vid Åbo Akademi tillsammans med er ordna ett respons-/utbildningstillfälle. Vi tillfället ser vi tillsammans på de strategiska SWOT-arna och de åtgärdsprogram som de resulterar i. Om ni vill ha sparrning i att göra strategiska SWOT-analyser hjälper vi också gärna till.

Yrkeslärarhögskolorna erbjuder motsvarande tjänst på finska.

Publikationer och litteratur (på finska): 

Kukkonen, H. (2018). Osaamisperusteisuus ja opettajan identiteetti. Teoksessa H. Kukkonen ja A. Raudasoja (toim.) Osaaminen esiin – ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 23. http://www.tamk.fi/-/julkaisu-osaaminen-esiin. 

Kukkonen, H. ja Marttila, L. (2017). Kuviteltua todellisuutta – ammattikorkeakoulu oppimisen ja opiskelun ympäristönä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 19. https://www.tamk.fi/web/tamk/-/kuviteltua-todellisuutta-ammattikorkeakoulu-oppimisen-ja-opiskelun-ymparistona 

Malinen, A. ja Salo, P. (2018). Ammatillinen opettajuus syvenevänä osallisuutena työelämän käytännöissä. Teoksessa A. Raudasoja, A. Norontaus, A. Tapani ja R. Ylitervo (toim.) Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista – verkostohanke 11/2018. HAMKin julkaisuja 4/2018. https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_innokkaasti-edellakavijana_eju 

Maunu, A. (2018a). Opettaja, kasvattaja ja jotain muuta. Ammatillisten opettajien ammatti-identiteetti arjen käytäntöjen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 20(4), 70-87. 

Raudasoja, A., Norontaus, A., Tapani, A. ja Ylitervo, R. (2018). Innokkaasti edelläkävijänä! Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita. Parasta osaamista – verkostohanke 11/2018. HAMKin julkaisuja 4/2018. https://issuu.com/hamkuas/docs/hamk_innokkaasti-edellakavijana_eju 

Vilppola, J., Hämäläinen, R., Vähäsantanen, K., & Salo, P. (2020). Opettajana jo toimivan opettajaopiskelijan osaamisen kehittyminen – osaamisperustainen ja työelämälähtöinen ammatillinen opettajankoulutus. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(2), 32–51. 

https://journal.fi/akakk/article/view/95962 

Yrkeslärarens digitala kunnande 

Pandemi-tiden resulterade i att yrkeslärarens och handledarens digitala kunnande är allt viktigare i ett samhälle och arbetsliv som digitaliseras. Som tilläggsmaterial finns här invid (på finska) en omfattande sammanställning av digitala pedagogiska verktyg. Materialet har utvecklats tillsammans av yrkeslärarhögskolorna.