Sätt och möjligheter för lärande

Bästa kunnande – att  utveckla yrkesutbildningen genom kollegialt lärande

Bästa kunnande -nätverket stöder undervisnings- och handledningspersonalen i förnyandet av arbets- och verksamhetssätt i den nya yrkesutbildningen.

Anvisning:

Sidan består av två nivåer. Nivå 1 innehåller en överblick över förändringarna inom yrkesutbildningen. Innehållet kan användas av enskilda lärare och utbildningsanordnare enligt eget behov. På nivå 2 är det möjligt att djupare reflektera över egna och den egna organisationens verksamhet och utvecklingsbehov. På den fördjupande nivån kan det bli aktuellt att samarbeta med Yrkesakademin i Österbotten och Åbo Akademi eller de finskspråkiga yrkeslärarhögskolorna med sparrning eller annan form av samarbete.

I denna del av utbildningen berör vi teman som yrkesläraren, yrkespedagogiken, arbetslivsförankringen och de studerande.

Att tänka och reflektera kring:

I den nya yrkesutbildningen är det allt viktigare att förstå och utveckla nya sätt och möjligheter att lära. Lärarna kommer att fungera som lärare, vägledare och handledare i hybrida lärmiljöer. Och hur påverkar detta yrkeslärarens arbete? Hurudana pedagogiska tillvägagångssätt förusätter flexibla, individuella lärstigar? Hur bygger vi våra processer tillsammans med arbetslivets representanter, så att båda parternas behov tillgodoses? Hur påverkar allt detta våra studerande?

(för att komma igång med tänkandet och reflektionerna – ta del av påståenden i anslutning till de orienterande videon nedan)

Material:

Yrkesläraren

Vägledande påståenden:

 • Yrkeslärarens arbete blir mer mångsidigt och förutsätter goda färdigheter i kommunikation och förhandlingar av olika slag
 • Delaktighet i olika lärmiljöer och beredskap dela med sig är av stor vikt
 • Grunden består fortfarande av stark ämneskunskap och pedagogisk orientering

Yrkespedagogiken

Vägledande påståenden:

 • Öppenhet och flexibilitet skapar en god yrkespedagogisk grund
 • Examensgrunderna utgör utgångspunkten och PUK:ken är mera än ett dokument
 • En del studerande behöver handfast handledning och stöd i en grupp

Arbetslivsnära verksamhet

Vägledande påståenden:

 • Arbetslivets representanter behöver stöd och vägledning i att greppa förändringen i yrkesutbildningen
 • En gemensam planering (lärare-studerande-handledare på arbetsplatsen) är av central betydelse
 • Vi är själva redo att öppna upp vårt eget kunnande, hur vi jobbar med studerandes förvärvande av kunnande och vår praxis kring bedömning av kunnandestude för arbetslivet och utveckla detta utgående från arbetslivet.
 • Det finns flera former och forum för äkta kompanjonskap med arbetslivet

Studerande

Vägledande påståenden:

 • Studerande behöver stöd för att inse sitt eget ansvar i yrkesutbildningen
 • Interationen mellan studerande och studerande-lärare behöver övas
 • Yrkesidentiteten utvecklas i interaktion

Aktiviteter:

 • Samla ihop en lämplig  grupp kolleger(4-6 st.) och ta del av en eller flera av de korta infovideon OVAN  (5-10 minuter per tema).
 • Reservera tid att diskutera det som tas upp i respektive infovideo. Sammanställ er respons och  tankar. Dokumentera utfallet av den kollegiala diskussionen på en Flinga -vägg (se instruktioner och väggen nedan).
 • Börja med att fritt dela med  spontana tankar om de infovideon du/ni sett.  Gå därefter vidare genom att diskutera  följande frågor: 
 1. Hur skall jag/vi tillsammans agera för att utveckla vår undervisning och handledning (gällande det givna temat)? 
 2. Hur kommer  teman att förändras de  närmaste fem åren och hur skall vi förbereda oss för förändringen?

För varje temavideo finns 3 påståenden, som man vid behov kan inleda diskussionen med.

Vägledning för kollegialt lärande:

En av deltagarna fungerar som inledare och ordförande. Gruppen behöver en sekreterare som dokumenterar gruppens tankar och idéer. Var och en av deltagarna skall ha möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter om temat. Det är viktigt att lyssna på och respektera kollegers erfarenheter och synpunkter. Syftet med den gemensamma diskussionen är att förädla erfarenheterna och synpunkterna till en kollegial ståndpunkt, och att utveckla det kollegiala agerandet därefter. Detta skall ske ett sätt som förutser framtida förändringar. Sammanfatta och dokumentera den kollegiala reflektionen i 3-5 punkter.

Dokumentera diskussionen på valfritt sätt

Hur drar ni nytta av det ni dokumenterat i ert vardagliga arbete och framtida utveckling?

Diskussionerna behandlas per grupp i en egen Flinga (bilden nedan) Du får länken till Flinga via din kontakt på Åbo Akademi eller Yrkesakademin i Österbotten.
På YouTube finns en kort instruktion för användning av Flinga (1min 45sek): https://youtu.be/oae274lY0yI
I Flinga finns ett område, ”Ordet är fritt”, i vilket ni kan framföra och dokumentera tankar som inte direkt berör temat, men som ni menar är viktiga.
Till sist, skriv era namn i en av lådorna och placera den under diskussionsdeltagare.