Personlig tillämpning fördjupning

Anvisningar

Du kan fördjupa ditt kunnande genom att bekanta dig med det material och de aktiviteter som finns här. Du kan utveckla ditt kunnande självständigt, i team eller genom att delta i de utbildningar som yrkeslärarhögskolorna och Yrkesakademin i Österbotten ordnar.

Utgående från den kompetenskartläggning som du tidigare gjorde kan du ännu analysera en personlig tillämpning som du har förverkligat (välj ett exempelfall),

 • Vad gjorde du under processen?
 • Hur fungerade du som handledare i den?
 • Vilka utvecklingspunkter och utmaningar lyfter du upp?

  Anteckna din egen analys

Mål för kunnandet

 • Läraren och handledaren handleder den studerande vid utarbetandet av en personlig utvecklingsplan för kunnandet
 • Läraren och handledaren använder och följer examensgrunderna vid utarbetandet av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet
 • Läraren och handledaren planerar, organiserar, handleder och följer genomförandet av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (och motiverar pedagogiskt)
 • Läraren och handledaren planerar individuellt  förvärvandet av kunnande  tillsammans med den studerande
 • Läraren och handledaren planerar och organiserar den studerandes påvisande av kunnandet och dess bedömning som en del av den personliga tillämpningsprocessen
 • Läraren och handledaren beaktar hur viktig karriärhandledningen är som en del av den personliga tillämpningen

Utveckla ditt kunnande

Läraren och handledaren handleder den studerande vid utarbetandet av en personlig utvecklingsplan för kunnandet

Identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande

 • Vad är det för skillnad mellan identifiering av kunnande och erkännande av kunnande?
 • Bekanta er med figurerna som presenteras i diaserien
 • Skriv ner lämpliga medel och metoder för identifiering av kunnande i er egen bransch
 • Tänk i varje punkt (A, B, C) på ett realistiskt exempelfall
 • Bilda en gemensam uppfattning om hurudan processen för erkännande skulle vara samt hurudana förfaranden och verksamhetssätt som skulle finnas i varje punkt (i någon examen som ni valt). Beskriv processen.

Läraren och handledaren använder och följer examensgrunderna vid utarbetandet av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet

Individuella studiestigar

 • Utred uppbyggnaden av den examen som du arbetar med och vilka möjligheter den erbjuder till att bygga upp flexibla individuella studiestigar.
 • Har examen kompetensområden, och om, hur bestäms de/är de uppbyggda?
 • Hur många obligatoriska examensdelar har examen?
 • Vilka slags olika och individuella val har det inom ramen för uppbyggnaden av examen enligt era uppgifter gjorts tillsammans med de studerande? Vilka slags möjligheter kunde det finnas att göra det? Ge några exempel som är individuella och som lite avviker från typiska val.
 • Finns det stora skillnader mellan examensdelarna när det gäller sätten att visa yrkesskickligheten?
 • Tänk igenom från vilka andra examina man kunde ta med examensdelar i den examen som ni valt? Vilka slags exempel på det känner ni till? Motivera med något bra exempel.

Läraren och handledaren planerar, organiserar, handleder och följer genomförandet av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (och motiverar pedagogiskt) 

Serie videodiskussioner om ePUK på finska:

 • Del 1: Vad är ePUK -tjänsten och vad vill man uppnå med den? 
 • Del 2: För vilket behov har ePUK-tjänsten skapats och vilken nytta eftersträvas med den?

1. Ta reda på vilka olika former för att anordna examensutbildning det erbjuds i din läroanstalt? Hur kan ni dra nytta av dem? 

2. Bekanta dig med det PUK-handledningsarbete som en lärare i någon annan bransch eller med det handledningsarbete gällande personlig tillämpning som en aktör i någon annan roll (t.ex. studiehandledaren, specialläraren) utför ur samarbetsinlärningssynvinkel.

3. Vilka goda praxis noterade du?

Läraren och handledaren planerar förvärvandet av kunnande individuellt tillsammans med den studerande.

Se video om studerandes tankar om personlig tillämpning.

Bekanta dig med att ta upp behov av särskilt stöd i samband med personlig tillämpning.

Läraren och handledaren planerar och organiserar den studerandes påvisande av kunnandet och dess bedömning som en del av den personliga tillämpningsprocessen

Läraren och handledaren beaktar hur viktig karriärhandledningen är som en del av den personliga tillämpningen

 • Med vilka slags frågor kan du hjälpa den studerande att utarbeta och uppdatera karriärplanen i PUK? 
 • Hur kan just du stödja de studerande att utveckla sina karriärfärdigheter?
 • Hur genomförs karriärhandledningen i din organisation?

Reflektera slutligen, med beaktande av dina tidigare erfareheter samt material och aktiviteter på den här sidan, över

 • Vilka är mina starka sidor i att genomföra personlig tillämpning idag?
 • Hur har jag utvecklats i att genomföra personlig tillämpning?
 • Vilka goda praxis lade jag märke till i någon annans sätt att genomföra personlig tillämpning?
 • Vilka är mina utvecklingspunkter i fortsättningen när det gäller personlig tillämpning?

Om det finns intresse hos er utbildningsanordnare, kan vi  yrkeslärarhögskolor och Yrkesakademin i Österbotten ordna en utbildningsprocess med betoning på de mål för kunnandet som önskas. Hur utbildningen genomförs övernskoms med beställande organisationen. Här ett exempel på en genomförandemodell:

 1. Orienterande inledning 1h på nätet
 2. Mellanuppgift, man bekantar sig med organisationens instruktioner för personlig tillämpning, kompetenskartläggning och Lärar-PUK
 3. Närträff ½ dag
 4. PUK-handledning i vardagen, period av praktiskt arbete
 5. Närträff ½ dag