Personlig tillämpning

Anvisningar

Här på inledningssidan erbjuder vi en översikt över de författningar som berör personlig tillämpning. Det är också möjligt att kartlägga nuvarande kunnande och utvecklingsbehov i avseende på personlig tillämpning.  

Den fördupande delen ger möjlighet att stanna upp och på ett djupare plan fundera både på den egna och organisationens verksamhet och utvecklingsbehov gällande den personliga tillämpningen. Målet är att utvecklas som sakkunnig i personlig tillämpning. Helheten innehåller material och olika övningar, med vilka du kan utveckla ditt kunnande om personlig tillämpning. Den förjupande delen kan också genomföras genom sparrning / utbildningsmässigt samarbete med någon av yrkeslärarhögskolorna eller Yrkesakademin i Österbotten. 

Man har konstaterat att den personliga tillämpningen är den allra mest centrala processen i utbildningsanordnarnas och yrkeslärarnas verksamhet. Framförallt är den personliga tillämpningen ändå studerandeinriktat pedagogiskt arbete baserat på den studerandes kunnande för att utveckla kunnandet och uppnå målen. Vid personlig tillämpning framhävs kännedom om arbetslivet och examina, förmåga att bemöta, stå i interaktion och planera samt att samarbeta med olika aktörer.

Att tänka och reflektera kring

Vad betyder det kunnande om personlig tillämning som är listat nedan för undervisande och handledande personal i ditt arbete?

Undervisande och handledande personal kan:

 • handleda den studerande vid utarbetandet av en personlig utvecklingsplan för kunnandet
 • utnyttja och följa examensgrunderna vid utarbetandet av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet
 • planera, organisera, handleda och följa genomförandet av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet
 • planera förvärvandet av kunnande individuellt tillsammans med den studerande
 • planera och organisera den studerandes påvisande av kunnandet och dess bedömning som en del av den personliga tillämpningsprocessen
 • beakta att karriärhandledningen är viktig som en del av den personliga tillämpningen ​

Personlig tillämpning genomförs i social interaktion där den studerande görs delaktig och i ett mångprofessionellt samarbete med andra aktörer.

Reflektera också över hurudana färdigheter den här formen av samarbete kräver av den undervisande och handledande personalen samt av studerande.

Material

Lektor Arja Puustinen och Tomi Raitanen vid HAMK yrkeslärarhögskola diskuterar om ändamålet med yrkesutbildning och betydelsen av personlig tillämpning (på finska).

I slutet av videon får du tips på att delta i fortbildning där du gör en personlig plan för hur du ska utveckla din kompetens om personlig tillämpning.

 

Aktiviteter

Vägledning för kollegialt lärande:

En av deltagarna fungerar som inledare och ordförande. Gruppen behöver en sekreterare som dokumenterar gruppens tankar och idéer. Var och en av deltagarna skall ha möjlighet att framföra sina erfarenheter och synpunkter om temat. Det är viktigt att lyssna på och respektera kollegers erfarenheter och synpunkter. Syftet med den gemensamma diskussionen är att förädla erfarenheterna och synpunkterna till en kollegial ståndpunkt, och att utveckla det kollegiala agerandet därefter. Detta skall ske på ett sätt som förutser framtida förändringar. Sammanfatta och dokumentera den kollegiala reflektionen i 3-5 punkter.

Individuella uppgifter

1. Repetera /utred

 • Arbetsbilden och arbetsuppgifterna för den som gör den personliga tillämpningen (organisationens anvisningar eller dylikt)
  • Vilka tankar eller frågor uppstod?
 • Beskrivning över processen för personlig tillämpninig (egna organisationens eller UKM:s bild)
  • Vilka tankar eller frågor uppstod?
 • Den egna organisationens system i vilket PUK:en görs (Wilma, Studenta eller annat studieadministrationssystem).
  • Vilka tankar eller frågor uppstod?

2. För att utreda ditt kunnande och de praktiska åtgärderna som ingår i den personliga tillämpningen gör du en kompetenskartläggning och bekantar dig med verktyget för kvalitetssäkring av individuella studievägar.  Kompetenskartläggningen kan vara din egen organisations kartläggning eller eller den som används inom YA:s Mod att förnya-fortbildning. 

 1. Tänk igenom resultatet som du fick genom kompetenskartläggningen och genom att studera verktyget. Vad visar resultatet om din kompetens och praxis ifråga om personlig tillämpning? Gör utgående från resultatet upp din egen personliga plan (Lärar-PUK) för personlig tillämpning. Här avses med Lärar-PUK nedtecknade reflektioner om ditt kunnande i personlig tillämpning utgående från exempelvis följande frågor:
 • Vilka är mina starka sidor i att genomföra personlig tillämpning idag? 
 • Vilka är de mest centrala utvecklingsbehoven i personlig tillämpning för dig? 
 • Vilket är det mest naturliga sättet att utveckla ditt kunnande om personlig tillämpning? 
 • Vilken roll har du i den personliga tillämpningen och varför är den viktig
 • När du har en uppfattning om ditt eget kunnande om personlig tillämpning, kan du av den Fördjupande delen (t.ex. tillsammans med din förman) välja lämpliga helheter, med hjälp av vilka du utvecklar utvecklar dina färdigheter i personlig tillämpning. 

Uppgifter i grupp

 1. Samla ihop en lämplig grupp kolleger och gå tillsammans eller enskilt igenom det material som finns här.
 2. Reservera tid för att gemensamt diskutera och dokumentera det som behandlas.