Handledning fördjupning

Mål för kunnandet

 1. Handleder studerande med beaktande av livssituation, handledningsbehov och karriärmål
 2. Tränar studerande i självbedömning och i att identifiera sitt kunnande
 3. Behärskar mångsidigt olika modeller och miljöer för handledning
 4. Genomför handledningsdiskussionen etiskt, pedagogiskt och enligt PUK
 5. Handleder olika grupper och tar hänsyn till olika studerande och deras behov av stöd

Anvisningar

 1. Studera målen för kunnandet och teman i er arbetsgemenskap 
 2. Vilka behov av kompetensutveckling kommer fram? 
 3. Var i kontakt med en yrkeslärarhögskola eller Yrkesakademin i Österbotten 
 4. Yrkeslärarhögskolorna och YA utgör ett nätverk och planerar en lämplig fortbildning med er. 

Material

 

Bedöm ditt handledningskunnande från lärande i arbetslivet – perspektivet: 

Kvalitetskriterierna för lärande i arbetslivet (på finska) Työelämässä oppimisen laatukriteerit är ett gemensamt verktyg för arbetsplatsen och läroanstalten, med vilket genomförandet och effekterna av processen för lärande i arbetslivet bedöms.  

Utveckla ditt kunnande 

Yrkeslärarhögskolorna och YA erbjuder sparrning och workshopar för att utveckla kunnande i handledning bl.a. med följande teman  

Tema 1: 

 • Bygga upp yrkesidentitet hos den studerande  
 • Förståelse för studerandes livsskeden och livshantering  
 • Identifiering av studerandes styrkor och utvecklingsbehov  
 • Bedömning av handledningsbehov 
 • Träna studerande i självvärdering och reflektion 
 • Handledning av den studerande i att identifiera och synliggöra sitt kunnande och marknadsföring av sitt kunnande  
 • PUK och karriärplan 

Tema 2:​ 

 • Individuell-, smågrupps-, storgrupps- och webbhandledning i olika miljöer  
 • (användning av kollegial handledning, arbetsplatsen som handledningsmiljö, handledningsstöd till arbetsplatsen) 
 • Använding av digitala verktyg i handledningen  
 • Kunnande i att ha en handledningsdiskussion  
 • Dokumentation och uppföljning av handledningen  

Tema 3: 

 • Färdigheter i gruppdynamik och stärkande av den studerande kollegiala lärande i grupper som ändrar.  
 • Att förstå situationer och empati, närvaro och dialog i dessa sammanhandg  
 • Förmåga att bemöta med beaktande av mångfasetterade studerande och den studerandes individualitet i handledningen  
 • Förmåga att handleda specialgrupper och studerande som har behov av särskilt stöd  

 

Identifiering och använding av styrkor och lärstilar i handledningen  

Vid god handlending beaktar handledaren den handleddes styrkor och lärstil. Handledaren bör anpassa det egna handledningssättet enligt den handledda genom att stöda styrkor, genom att uppmuntra och handleda vid rätt tidpunkt. Den handleddas styrkor kan beaktas genom att olika undervisnings- och handledningmetoder används samt genom att välja olika genomförandesätt när uppgifter utförs.  

För att identifiera den egna lärstilen och styrkorna kan följande test (på finska) användas:  
Lärstilstest: 
– https://oppivaohjaaja.blogspot.com/2011/02/aistihavaintokanava-oppimistyylitesti.html 
– https://www.verkkovaria.fi/opiskelijantuki/oppimisentuki/?page_id=86 

Personlighetstest (styrkor) på finska: https://duunitori.fi/tyyppitesti/liideri-enfj 

 

Jämlikhet och jämställdhet i handledningen 

Varje studerande har rätt till en trygg studiemiljö som befrämjar välbefinnandet, samt rätt att får det stöd och den handledning hen behöver för sina studier. I en trygg studiemiljö känner sig den studerande godkänd som hen är och vågar föra fram egna synpunkter och åsikter. 

Det är utbildningsanordnarens uppgift att befrämja jämställdhet och jämlikhet i all verksamhet. Läroanstalten ska ha tillvägagångssätt, emd vilka man följer upp, bedömer och vid behov ingriper i hur jämställdhet och jämlikhet förverkligas. 

Läs mer / se vidon (på finska): https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuus-ammatillisessa-koulutuksessaSateenkaari koulussa, (21 min.): https://youtu.be/dQ3q8VnUHZQ 
Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys – Mitä ne tarkoittavat? 4:23  https://youtu.be/whZaFz_8NRM

 

Språk- och kulturmedveten handledning  

Kulturmedvetenhet i handledningen innebär, att handledaren  beaktar hur kulturen inverkar både på sig själv som handledare och på den handledda. I den mångkulturella handledarens  verktygsback kan t.ex. följande kunnande ingå:  

 • den handleddas situation och de faktorer som hör ihop med kulturen och som har betydelse i varje handledningssituation 
 • hur kulturell bakgrund kan inverka på lärande och att fungera i en arbetsgemenskap  
 • vad den handledda förväntar sig av handledningen 
 • handledarens egna tankar: hur inverkar den egna kulturella bakgrunden på tankar och verksamhet? 

Speciellt vid handledning av invandrare är användning av klarspråk viktigt. I en text på klarspråk eller i tal undviker man långa ord och svåra uttryck och använder bara korta meningar. Tal åskådliggörs med bilder som stöder kommunikationen.  

I en läroanstalt som i sin verksamhetskultur är språkmedveten diskuteras attityder gentemot språk och språkgrupper och man förstår språkets centrala betydelse i lärandet, interaktion och samarbete samt i skapandet av identitet och socialisering i samhället.  

Läs mer (på finska): 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieli-ja-kulttuurivahemmistot 

https://www.tekoihin.fi/wp-content/uploads/2018/08/monikulttuurisen_ohjauksen_vihko_web.pdf 

https://salpro.salpaus.fi/esitteet/ESITTEET_2010/Kielitukiopas.pdf 

 

Särskilt stöd i yrkesutbildningen  

Webbmaterial om särskilt stöd (på finska)  

Erityisen tuen verkkoaineistojen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön erityiseen tukeen liittyvää osaamista. Aineisto on jäsennetty neljään toisiaan täydentävään erityisen tuen osaamisalueeseen:  

 1. Opettajan eettinen osaaminen 
 2. Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki 
 3. Erityinen tuki työpaikalla 
 4. Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot 

Materialet grundar sig på webbstudier som utarbetades och piloterades i Bästa kunnande-projektet. De öppna versionerna av materialet finns i Digma-läramiljön utan inloggning. Digma-oppimisympäristössä ilman kirjautumista.  

 

Anvisning 

Bekanta dig med webbmaterialet om särskilt stöd. Studera målen för kunnandet, innehållet och materialet. Hurudant kunnande om särskilt stöd behöver du i ditt arbetet? Gör de uppgifter som lämpar sig för ditt arbete. Du kan använda materialet och uppgifterna i arbetsgemenskapen.  

Lär dig mer utgående från yrkeslärarhögskolornas utbildningsutbud.  

Utbildningsstyrelsen Särskilt stöd i yrkesutbildningen