Handledning

Anvisning

Handledningen i läroanstalten ska vara en kontinuerlig, interaktiv och målinriktad verksamhet som den studerandes lärande, växande och utveckling. Handledningen är en gemensam uppgift för alla som arbetar i läroanstalten och i olika lärmiljöer. Läroanstaltens verksamhetskultur ska stöda handledningen.   

Den snabba förändringen i arbetslivet, arbetskraftsbehovet, kraven på resultat hos utbildningsanordnaren och det ekonomiska läget i samhället, de ungas färdigheter i livshantering och marginalisering samt utvidgning av läroplikten är faktorer, som i sin tur kräver att personalens handledningsfärdigheter utvecklas.  

Källa: Kriterier för god handledning, Utbildningsstyrelsen 

I den här modulen bekantar vi oss med handledning som är ett centralt tema i yrkeslärarens arbete. På den första sidan introduceras temat och vaför handledning behövs. I den fördjupande delen ingår målen för kunnandet för en yrkeslärares handledningskompetens och material.

Att tänka och reflektera kring

Handledning som är ett centralt tema i yrkeslärarens arbete- varför behövs handledning? Det finns bra material och tilläggsinformation på Ohjaan.fi-sidan.

Lärarens handledningsfärdigheter 

Begreppet handledning kan uppfattas på många olika sätt. Ordet ”handledning” hänvisar ofta till interaktionen vid handledning och handledningsprocessen inom olika branscher. Målet med handledning är att genom olika interaktions- och diskussionsmetoder stöda och befrämja olika skeden av den studerandes studie- och lärprocess. 

Utveckling av handledningsfärdigheten förutsätter att läraren och handledaren 

  • är medveten om yrkesinriktade särdrag  i interaktions- och handledningsförhållanden  
  • kritiskt granskar den egna interaktionen och handledningsgreppet och medveten målsättning av utveckla dessa 
  • har förmåga att skapa en förtroendeingivande och positiv atmosfär för interaktions- och handledningsförhållandet. 

Guide på finska om hur få interaktionen och handledningen att fungera 

Karriärhandledning för undervisande- och handledande personal

Arbetslivet är i ständig förändring och det är inte lätt att förutspå vilket kunnande som behövs på en arbetsplats om några år. Få klarar sig hela arbetskarriären med en grundutbildning, vilket innebär att omskolning och kontinuerligt lärande är nödvändigt. Yrkesutbildningen betjänar studerandegrupper med allt mer varierande målsättningar och förutsättningar. Av denna anledning har karriärhandledning blivit allt viktigare. 

Källor (på finska): 

Uraohjauksen käsikirja  (Salpaus)

 Siksak  Uraohjausta  (Raudasoja & Heino toim.)